ຮ້ານອາຫານ ນາງຂັນທະລີ (ຕຸ)

Vegan Options - $
Have You Been to This Restaurant? Write a Review

About ຮ້ານອາຫານ ນາງຂັນທະລີ (ຕຸ)

ຮ້ານອາຫານ ນາງຂັນທະລີ (ຕຸ) is a vegan-friendly restaurant in Luang Prabang, Luang Prabang Province.

Review ຮ້ານອາຫານ ນາງຂັນທະລີ (ຕຸ)!

Business Owners

Verified owners can unlock controls for their Nomad Vegan business listing. To unlock your business owner controls, claim this listing

Hours

Monday: 7:00 AM - 10:00 PM
Tuesday: 7:00 AM - 10:00 PM
Wednesday: 7:00 AM - 10:00 PM
Thursday: 7:00 AM - 10:00 PM
Friday: 7:00 AM - 10:00 PM
Saturday: 7:00 AM - 10:00 PM
Sunday: 7:00 AM - 10:00 PM