ຮ້ານອາຫານເຈປ້າພອນພັນ ຫລວງພະບາງ Laungprabang Vegan Restaurant

All Vegan -
Have You Been to This Restaurant? Write a Review

About ຮ້ານອາຫານເຈປ້າພອນພັນ ຫລວງພະບາງ Laungprabang Vegan Restaurant

ຮ້ານອາຫານເຈປ້າພອນພັນ ຫລວງພະບາງ Laungprabang Vegan Restaurant is an all vegan restaurant in Luang Prabang, Luang Prabang Province.

Nomad Vegan users have reported that this restaurant does not serve any meat at all. This restaurant has been reported to be 100% vegan and does not serve any meat or food containing animal by-products. It is completely suitable for vegans and vegetarians.

Review ຮ້ານອາຫານເຈປ້າພອນພັນ ຫລວງພະບາງ Laungprabang Vegan Restaurant!

Business Owners

Verified owners can unlock controls for their Nomad Vegan business listing. To unlock your business owner controls, claim this listing

Hours

Monday: 9:00 AM - 8:00 PM
Tuesday: 9:00 AM - 8:00 PM
Wednesday: 9:00 AM - 8:00 PM
Thursday: 9:00 AM - 8:00 PM
Friday: 9:00 AM - 8:00 PM
Saturday: 9:00 AM - 8:00 PM
Sunday: 9:00 AM - 8:00 PM